English Afrikaans IsiZulu IsiXhosa Sesotho Setswana Sepedi Tshivenḓa Xitsonga Siswati IsiNdebele Meaning
about omtrent; van kuphathele-ne; kucishe malunga na mabapi le mabapi le; tekanyetso ya mabapi le; ka ga nga ha zwi kwamaho mayelana na mayelana; cishe phathelene na regarding

Sponsored by: